HJÆLPEMIDLER !
Er du i dagligdagen bruger af  større hjælpemidler ( eks. Plejeseng – lift - kørestol m.m. ) kan du låne disse i den kommune, hvor du holder ferie ( sommerhus o.l.).

Det forudsætter dog, at det er hjælpemidler, som I ikke selv har muligheder for at transportere!  

02-05-2004PERSONLIG PLEJE!
Der kan ligeledes ydes hjælp til personlig pleje, hjemmehjælp/hjemmesygepleje under ferieophold i anden kommune, såfremt du normalt er visiteret som modtager  af disse ydelser.

02-05-2004AFTAL I GOD TID !
ALT skal selvfølgelig aftales med Hjemkommunen i god tid, da det praktisk skal have en mulighed for at falde på plads! Ang. evt betaling, foregår det kommunerne imellem – det kan ikke blive brugerens hovedpine!

Mange kender ikke til disse muligheder – hvorfor de er betænkelige ved at tage af sted - men det er en kæmpe hjælp og et gode, som flere burde benytte sig af!


02-05-2004
LOVTEKST!
I RETSSIKKERHEDSLOVENS § 9b , om Midlertidige ophold uden for den faste opholdskommune, står der:

§ 9 b. En person, som opholder sig midlertidigt uden for opholdskommunen har ret til personlig og praktisk hjælp efter § 71 i lov om social service i den kommune, hvor personen midlertidigt opholder sig, når personen forud for de midlertidige ophold er blevet bevilget personlig og praktisk hjælp i opholdskommunen.

Stk. 2. En ægtefælle eller et barn, som opholder sig uden for opholdskommune, jf. § 9, stk. 3, og § 9 a, stk. 2, har ret til nødvendig hjælp, uanset at opholdet ikke er midlertidigt. Hjælpen gives af den kommune, hvor familiemedlemmet aktuelt har ophold.02-05-2004
PRAKTISK HJÆLP!
Midlertidigt ophold uden for opholdskommunen - personlig og praktisk hjælp!

249
Efter § 9 b, stk. 1 har en person med midlertidigt ophold uden for opholdskommunen ret til personlig og praktisk hjælp efter § 71 i lov om social service. Det forudsættes, at der er bevilget personlig og praktisk hjælp i opholdskommunen.
Den midlertidige opholdskommunes handleforpligtelse gælder uanset om opholdet skyldes familiebesøg, sommerhusophold, højskoleophold eller andet. Det afgørende er opholdets midlertidige karakter. I praksis er begrebet "midlertidig opholdskommune" fortolket således, at det også omfatter personer, der modtager terminalpleje i hjemmet hos en nærtstående i en anden kommune. (Se punkt 252).

Den midlertidige kommune træffer afgørelse om, hvilken konkret hjælp, der er nødvendig for borgeren. Afgørelsen træffes af den midlertidige opholdskommune i forhold til det lokale serviceniveau. I det omfang lovgivningen giver borgerne valgmuligheder, vil dette også gælde for personer, som opholder sig midlertidigt i kommunen.
§ 9 c, stk. 6, i retssikkerhedsloven giver den midlertidige handlekommune mulighed for at få refunderet udgifterne til personlig og praktisk hjælp m.v. i opholdskommunen. (Se punkt 276)

02-05-2004
HJÆLPEMIDLER!
Midlertidigt ophold uden for opholdskommunen - hjælpemidler!

250
Den midlertidige opholdskommunes handleforpligtelse efter § 9 b omfatter personlig og praktisk hjælp efter § 71 i serviceloven. Det er som alt overvejende hovedregel opholdskommunen, som stiller hjælpemidler til rådighed - også under midlertidige ophold i en anden kommune. En undtagelse til hovedreglen er, når der bliver akut behov for hjælp. Endvidere kan den midlertidige handlekommune, efter omstændighederne, være forpligtet til at stille et hjælpemidler til rådighed, når det sker af hensyn til den midlertidige kommunes tilrettelæggelse af hjemmehjælp til en ansøger under et midlertidigt ophold.

SM R-4-00: Den faste opholdskommune skulle behandle en ansøgning om elektrisk plejeseng til anvendelse i sommerhus i anden kommune, fordi ansøgningen var begrundet i ansøgers egne permanente behov og ikke hensynet til sommerhuskommunens tilrettelæggelse af f.eks. hjemmehjælp til ansøger under opholdet i sommerhuset.

SM R-6-02. Ankestyrelsen fandt, at A kommune var forpligtet til at stille nødvendige hjælpemidler - herunder en plejeseng - til rådighed for ansøgeren også under dennes midlertidige ophold i sommerhus i B kommune, hvor ansøgeren modtog hjemmehjælp.
Ankestyrelsen lagde til grund at ansøgeren med rette var bevilget plejeseng som hjælpemiddel, og at bevillingen ikke skyldtes sommerhuskommunens forhold.

Begrundelsen for afgørelsen var, at A kommune var opholdskommune for ansøgeren, idet han havde fast bopæl i A kommune. Under opholdet i sommerhuset var A kommune uændret opholdskommune, mens B kommune var midlertidig opholdskommune.
I de tilfælde, hvor et hjælpemiddel bevilges af hensyn til ansøgerens daglige pleje og hvor hjælpen foretages af hjælpere ansat af ansøgeren med økonomisk støtte fra ansøgerens faste opholdskommune, er det ansøgerens faste opholdskommune, som har forpligtelsen til at behandle ansøgningen om hjælp.02-05-2004

Tilbage til forsiden